16. ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 47,494 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีการผลิตพลังงานขั้นต้น 46,979 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการผลิตคอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 3.36 และ 2.73 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การผลิตพลังงานขั้นต้นของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนถึง พ.ศ. 2556 และเริ่มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีการผลิตพลังงานขั้นต้นรวมทั้งสิ้น 21,361 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 9.45 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการผลิตพลังงานขั้นต้น 23,592 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยจำแนกเป็นก๊าซธรรมชาติ 14,442 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ น้ำมันดิบ 3,060 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คอนเดนเสท 1,963 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลิกไนต์ 1,694 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และพลังน้ำ 227 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล